Selected Articles


to appear

 • Hrabal, J. (2024). Ragusa. Et fictum fit factum... Reprezentace Dubrovniku v českých cestopisných textech 19. století
 • Hrabal, J. (2024). Obraz Čecha a českého národa v dubrovnickém tisku 19. století
 • Hrabal, J. (2024). Ideological aspects of Czech adaptations of the story of Robinson Crusoe in the 19th and the 20th century Czech culture

 • Hrabal, J. (2023). Švejk kao problem u povijesti češke filozofije 20. stoljeća¨. Književna smotra 55, 210(4), 73-82. https://hrcak.srce.hr/file/451591
 • Hrabal, J. (2023). Vitez Eduard Griez de Ronse i njegovi "češki" listovi iz Dalmacije. In Ivačić, M. et al. (eds.) Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti. Zagreb, FF press, Filozofski fakultet u Zagrebu, 25-36. 978-953-379-025-1
 • Hrabal, J. (2023). Výtečný krajan náš...  In Hrabal, J. (ed.) Eduard Griez de Ronse a jeho úřední deníky z let 1841 a 1842. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty UP, 9-29.
 • Hrabal, J. (2022). Čitanje Srednje Europe kao romana. Republika. Časopis za književnost, umjetnost i društvo 78, 11-12, 61-67.
 • Hrabal, J. (2022). Češki putopisni tekstovi iz Kraljevine Dalmacije. Književna smotra 54, 204(2), 53-64https://hrcak.srce.hr/file/413924
 • Hrabal, J. (2022). "Český příběh" o Robinsonu Crusoeovi v 19. století v kontextu tehdejší cestopisné literatury. Slovo a smysl 19, 40, 46-64.  https://wordandsense.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/18/2022/06/Jiri_Hrabal_46-64.pdf
 • Hrabal, J. (2022). Siegfried Kapper and the South Slavic Literary Culture of the Western Balkans. In Hrabal, J. - Trojková, N. (eds.) Jewish Literature and Culture in Central Europe. Slovo a smysl 19, 39 (Special Issue), 39-58. https://wordandsense.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/18/2022/07/Jiri_Hrabal_39-58.pdf
 • Hrabal, J. (2022). Český divoch Pátek. In Skalický, D. - Wiendl, J. (eds.) Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,  91-103.
 • Hrabal, J. (2020). Ostrov Robinsona Crusoe v české literární kultuře. In Hrabal, J. (ed.) Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty UP, 11-33.
 • Hrabal, J. (2019). Literární kultura sarajevských sefardských Židů za Rakouska-Uherska a po jeho rozpadu, In Hrabal, J. (ed.). Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty UP, 129-141.
 • Hrabal, J. (2018). Point of View: on the Narratological and Ideological Aspects of the Concept. Prace Filologiczne 11, 8, 11-26. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=717122
 • Hrabal, J. (2018). Český časopis estetický a jeho role ve sporech o povahu české estetiky ve dvacátých letech 20. století. In Kubíček, T. - Wiendl, J. (eds.). Obrazy kultury a společnosti v období první republiky. Periodický tisk v letech 1918-1938. Moravská zemská knihovna v Brně, Brno, 36-44.
 • Hrabal, J. (2017). Pregovaranje o terminima: fokalizacija i perspektiva. Filološki pregled. Časopis za stranu filologiju, 2, 73-92.
 • Hrabal, J. (2014). Současná bosenská próza ve středoevropském exilu. In Peprník, M. (ed.). Relokace v literatuře a filmu. Olomouc, Univerzita Palackého, 52-71.
 • Hrabal, J. (2014). "Knihocida" jako prostředek separacionismu v Evropě na konci dvacátého století. In Hrabal, J. (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého, 83-88.
 • Hrabal, J. (2013). Nespolehlivost jako klamavá narativní strategie. World Literature Studies, 1, 117-123.
 • Hrabal, J. (2012). Perspektivizace narativního prostoru. Slovo a smysl, 18, 40-54. https://slovoasmysl.ff.cuni.cz/node/399
 • Hrabal, J. (2011). Što (sve) znaju pripovjedači? Umjetnost riječi, 3-4, 97-114. https://hrcak.srce.hr/file/160716
 • Hrabal, J. (2009). Ideologie a fokalizace. In Topinka, D. et al. (eds.) Vyprávění - identita - diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc, Univerzita Palackého, 53-62.
 • Hrabal, J. (2009). Kulturní determinace narativní identity. In Topinka, D. et al. (eds.) Vyprávění - identita - diference. Vybraná témata kulturálních studií. Olomouc, Univerzita Palackého, 63-72.
 • Hrabal, J. (2009). Koncept fokalizace v pojetí kognitivistické naratologie. In Petrů, M. (ed.) Struny mysli. Ostrava, Montanex, 336-346.
 • Hrabal, J. (2008). Ke konceptu fokalizace v literární a filmové naratologii. In Schneider, J. - Krausová, L. (eds.). Intermedialita: Slovo - Obraz - Zvuk. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. Olomouc, Univerzita Palackého.
 • Hrabal, J. (2008). K recepci Čapkova Foltýna. Omyly vpředpokladech a cílech interpretace. AUPO. Moravica VI. Olomouc, Univerzita Palackého, 87-97.
 • Hrabal, J. - Sládek, O. (2005). Jonathan Culler a problémy teorie fikce. In Culler, J. Studie k teorii fikce. Praha, ÚČL AV, 79-91.